കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ലാപ്‌ടോപ്: ഇനിയും അവസരം, എങ്ങനെ വാങ്ങാം?…

Written by

തിരുവനന്തപുരം∙ പലിശരഹിത തവണവ്യവസ്ഥയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ് നൽകാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയായ വിദ്യാശ്രീയിൽ ഇതുവരെ 1.23 ലക്ഷം പേർ ഭാഗമായെങ്കിലും ഇനിയും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ കഴിയൂ. 500 രൂപ മാസ അടവുള്ള 30 മാസത്തെ കെഎസ്എഫ്ഇ സമ്പാദ്യപദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് മൂന്നു മാസം മുടക്കമില്ലാതെ അടയ്ക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ് നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്ന രീതിയും വ്യവസ്ഥകളും ഇങ്ങനെയാണ്

സിഡിഎസിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആറു മാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ സാധിക്കുക. വായ്പാ കുടിശിക ഉണ്ടാകരുത്.

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *