ജോർജ്ജുകുട്ടിയുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തത് ഇങ്ങനെ: ശാന്തി അഭിമുഖം…

Written by

ദൃശ്യം 2 തരംഗമാകുമ്പോൾ സിനിമാപ്രേമികളുടെ കണ്ണുടക്കിയത് ജോർജ്ജുകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകയായ പെൺകുട്ടിയിലാണ്.  ചടുലമായ ഭാഷയിൽ കേസ് വാദിക്കുകയും ഒടുവിൽ തന്നെപ്പോലും അന്ധാളിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ജോർജ്ജുകുട്ടി കേസിനെ മാറ്റി മറിച്ചപ്പോൾ  പകച്ചുപോയ അതേ വക്കീൽ. അഭിഭാഷക രേണുകയുടെ ശരീരഭാഷയും കിറുകൃത്യം.  പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയ തിരഞ്ഞത് ആരാണ് ആ സമർത്ഥയായ വക്കീൽ എന്നാണ്, ഒടുവിൽ ആ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയതോ ഒരു വക്കീലാഫിസിലും.  ദൃശ്യം 2 ൽ ജോർജ്ജുകുട്ടിയുടെ  വക്കീൽ ആയി അഭിനയിച്ചത് ജീവിതത്തിലും അഡ്വക്കേറ്റ് ആയ ശാന്തിപ്രിയ ആണ്. അഭിനയം തന്റെ മോഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും ആഭിമുഖ്യം കൂടുതലും ജോലിയോട് തന്നെ എന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്വന്തന്ത്ര അഭിഭാഷകയായ ശാന്തിപ്രിയ പറയുന്നു.

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
Cinema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *